Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť údajov detí a zákonných zástupcov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre
nás prvoradé.
Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva nezisková organizácia Malinová n. o., M. R. Štefánika 167/4,
956 18 Bošany, IČO 45747687 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,
zdravotné poistenie, aby sme splnili všetky zákonné povinnosti.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vašej účasti na sociálnom a výchovno-vzdelávacom
programe nášho zariadenia pre deti do 3 rokov – Detských jaslí Bodka a splnenie si našich
zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a iných právnych predpisov.
S vašim súhlasom zverejňujeme na našom webovom sídle www.jaslebosany.sk , sociálnych
sieťach individuálne a kolektívne fotografie detí.

Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov nám vy, ako zákonný zástupca vášho dieťaťa,
môžete dať podpísaním vyhlásenia v listinnej forme.

Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať.
Súhlas môžete odvolať
- zaslaním oznámenia na email info@skolkabosany.sk
- zaslaním oznámenia poštou na adresu Malinová n. o., M. R. Štefánika 167/4, 956 18
Bošany
- odovzdaním oznámenia riaditeľke Zariadenia pre deti do 3 rokov – Detských jaslí Bodka
Mgr. Terézii Hallonovej.

Komu vaše údaje poskytujeme?
Vaše údaje poskytujeme spoločnosti A&T solutions s.r.o., so sídlom Farská 10, 949 01 Nitra,
IČO: 45871574, DIČ: 2023129273, z titulu vedenia účtovnej agendy
Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Evidencia detí
a. Zmluva o poskytnutí starostlivosti o dieťa sa uchováva 5 rokov
b. Záznamy o deťoch (zdravotná, pedagogická, pedagogicko – psychologická
diagnostika) sa uchováva 5 rokov
c. Doklady týkajúce sa rodičov sa uchovávajú 5 rokov
Evidencia úrazov
a. Dokumenty o ľahkých úrazoch sa uchovávajú 5 rokov
b. Dokumenty o ťažkých úrazoch sa uchovávajú 5 rokov
c. Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví sa
uchovávajú po dobu 5 rokov
d. Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných
úrazov sa uchovávajú po dobu 5 rokov

Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.
Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na
zodpovednú osobu:
Mgr. Terézia Hallonová
info@skolkabosany.sk
tel.č. 0902 522 281

Nie ste spokojní?
Ak nie ste spokojní s tým ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť
na email info@jaslebosany.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu
osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne
prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich
osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. V prípade potreby
sú dokumenty spracúvané v elektronickej forme zabezpečené heslom. Osobné údaje na PC sú
zabezpečené heslami. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľných skriniach
v uzamykateľných priestoroch zariadenia. Prístup k osobný údajom majú len poverené osoby.

Aké máte práva?
a. Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame,
môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie
s informáciami a spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
b. Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné
a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás
požiadať o opravu alebo doplnenie.
c. Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie
vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
- už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
- odvoláte svoj súhlas
- namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
- spracúvame vaše osobné údaje nezákonne,
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť
d. Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ
vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi
pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
- nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne a to až dokým neoveríme ich
správnosť;
- spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na
miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie svojich práv;
- namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše
oprávnené záujme prevažujú nad vašimi dôvodmi.
e. Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá
vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby
sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo vy. Vašej žiadosti
vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám súhlas
na ich spracúvanie súhlas.
f. Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje
spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie
kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje
spracúvame v nasledovných prípadoch:
- na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
- z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
- vytváranie profilu dieťaťa,
- môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
- Zaslaním oznámenia na email info@skolkabosany.sk
- Zaslaním oznámenia poštou Malinová n. o., M. R. Štefánika 167/4, 956 18 Bošany
- Odovzdaním oznámenia štatutárnemu zástupcovi organizácie Mgr. Terézii Hallonovej
Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás
budeme informovať rovnakých spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných
údajov v našej spoločnosti.
© 2024 Malinová n.o.